സാമന്തലഹരി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
കാമതുല്യനായീടുന്ന കോമളതരവിഗ്രഹ! ബാലിവിജയം സാമന്തലഹരി
മുല്ലബാണാരേ കിരാതം സാമന്തലഹരി
ധന്യേ വല്ലഭേ ഗിരികന്യേ കിരാതം സാമന്തലഹരി
അപ്പോലെ എന്നു ഭവാൻ കിരാതം സാമന്തലഹരി
കുന്തീതനയനവൻ വെന്തുപോയെന്നാകിലോ കിരാതം സാമന്തലഹരി
ഭാമിനിമാരണിയുന്ന ഭാസുരശിരോരത്നമേ രുഗ്മിണി സ്വയംവരം സാമന്തലഹരി
കഞ്ജദളലോചന നിന്‍ ലവണാസുരവധം സാമന്തലഹരി
കൊണ്ടൽവർണ്ണ മമ കാന്ത സുന്ദരീസ്വയംവരം സാമന്തലഹരി
കാനനത്തിൽ വാണീടുന്ന ഖരവധം സാമന്തലഹരി
ഭർത്താവില്ലാത്തതിനാലേ ഖരവധം സാമന്തലഹരി
മല്ലികാസായകനെന്നെ ഖരവധം സാമന്തലഹരി
അയ്യോയിതു ചെയ്യാതെ മാം ഖരവധം സാമന്തലഹരി
രാഘവസഹോദര കേൾ ഖരവധം സാമന്തലഹരി