പാടി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
വരിക നീ സവിധേ, മധുമധുരാധരേ! അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം പാടി
ചെന്താര്‍ ബാണ മണിച്ചെപ്പും ബകവധം പാടി
എന്നോടേവം പറയാതെ മന്നവര്‍ തോരണയുദ്ധം പാടി
കുത്ര മമ ചന്ദ്രഹാസം തോരണയുദ്ധം പാടി
ഇത്ഥം മത്വാ ഹനൂമാന്‍ വിരവൊടു തോരണയുദ്ധം പാടി
കൂരിരുള്‍ ഇടയുന്ന അണിനല്‍കുഴലില്‍മേവും തോരണയുദ്ധം പാടി
അരവിന്ദദളോപമനയനേ ബാലിവിജയം പാടി
എന്തൊന്നു ഞാനിഹ ചെയ്‌വൂ പന്തിയല്ല വിധമൊന്നും ബാലിവിജയം പാടി
മാലിനി രുചിരഗുണശാലിനി കീചകവധം പാടി
കണ്ടാലതി സുന്ദരിയാകും ദക്ഷയാഗം പാടി
കല്യാണീ കാൺക ഉത്തരാസ്വയംവരം പാടി
പാര്‍വ്വണ ശശിവദനേ പാഥോജ ലോചനേ ദുര്യോധനവധം പാടി
തരുണാരുണസാരസനയനേ രാവണോത്ഭവം പാടി
തരുണി സതി ജാനകി ബാലിവധം പാടി
ധന്യേ വസിക്ക പോയ് നീ ബാലിവധം പാടി
മാരീച നിശാചരപുംഗവ ബാലിവധം പാടി
രാവണ നീ എന്നുടെ ബാലിവധം പാടി
പോരുന്നെന്‍ ഞാന്‍ നിന്നോടു ബാലിവധം പാടി
ബാലികമാർ മൗലി ബാലേ നരകാസുരവധം പാടി
മാനിനിമാർ മൗലീരത്നമേ പ്രഹ്ലാദ ചരിതം പാടി
പൂര്‍ണചന്ദ്രമുഖിമാരെ ദേവയാനി സ്വയംവരം പാടി
സാരസായതലോചനേ ദേവയാനി സ്വയംവരം പാടി
കന്നൽമിഴിമാർ മുടിയിൽ പൂതനാമോക്ഷം പാടി
നളിനായത നേർമിഴി ബാലേ രാവണവിജയം പാടി
കല്യാണാംഗീ തവഹിതം ലവണാസുരവധം പാടി
സാരസാക്ഷിമാരണിയും ചാരുവതംസമേ ബാണയുദ്ധം പാടി
വദനജിതചന്ദിരേ മദനരസമന്ദിരേ നിഴൽക്കുത്ത് പാടി
കമലദള ലോചനേ മ്മ ജീവ നായികേ കാർത്തവീര്യാർജ്ജുന വിജയം പാടി
രാകാശശികോമളവദനേ! രാജസൂയം (തെക്കൻ) പാടി
സാരസ സമനയനേ ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം പാടി
സര്‍വസുനഗണചോരണം രുഗ്മാംഗദചരിതം പാടി
കാമിനിമാർ മൗലിമണേ സുന്ദരീസ്വയംവരം പാടി
രംഗം ഒന്ന് പിലാത്തോസിന്റെ അന്തഃപുരം ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം പാടി
നക്തഞ്ചരനായക ജയ ജയ സേതുബന്ധനം പാടി
ശത്രുബലം കണ്ടു ഭയത്താൽ സേതുബന്ധനം പാടി