ദേവഗാന്ധാരം

ആട്ടക്കഥ രാഗം
O ocean of mercy, O handsome.. ( KaruNaVaruNalaya ) ദേവഗാന്ധാരം
താത തവ വചനേന നിവാതകവച കാലകേയവധം ദേവഗാന്ധാരം
ആശ്ചര്യമിന്നു നിവാതകവച കാലകേയവധം ദേവഗാന്ധാരം
ചന്ദ്രശേഖരദാസനാകുന്നു നിവാതകവച കാലകേയവധം ദേവഗാന്ധാരം
ശ്ലാഘ്യനാകും കിർമ്മീരവധം ദേവഗാന്ധാരം
ശ്രീരാമ സഹജനോടു സീതാസ്വയംവരം ദേവഗാന്ധാരം
ഉള്‍പ്പൂവില്‍ തെളിവിനൊടു ദീക്ഷിയ്‌ക്ക സീതാസ്വയംവരം ദേവഗാന്ധാരം
ദ്വാരകയിൽവന്നിത്തൊഴിൽ സന്താനഗോപാലം ദേവഗാന്ധാരം
നാഥാ ഭവൽ ചരണ സന്താനഗോപാലം ദേവഗാന്ധാരം
വന്നാലുമുണ്ണികളേ സന്താനഗോപാലം ദേവഗാന്ധാരം
എന്തുചെയ്തേനഹിതം സന്താനഗോപാലം ദേവഗാന്ധാരം
പോരുന്നില്ല ഞങ്ങളെങ്ങും സന്താനഗോപാലം ദേവഗാന്ധാരം
മഹിഷവാഹന സന്താനഗോപാലം ദേവഗാന്ധാരം
പരുഷവചനങ്ങൾമതി സന്താനഗോപാലം ദേവഗാന്ധാരം
പുരുഷോത്തമൻകൃഷ്ണന്റെ സന്താനഗോപാലം ദേവഗാന്ധാരം
മാധവ! ഭവാൻ ചൊന്നതോർത്തുകാണുന്നേരം കുചേലവൃത്തം ദേവഗാന്ധാരം
കരുണാവരുണാലയ തരുണാരുണവദന ദുര്യോധനവധം ദേവഗാന്ധാരം
യാദവശിഖാമണേ സോദരമഹാത്മൻ സുഭദ്രാഹരണം ദേവഗാന്ധാരം
അത്രയുമതെല്ലെടോ ചിത്രമിതു മാധവ സുഭദ്രാഹരണം ദേവഗാന്ധാരം
കേൾക്ക മേ ബലം താത പ്രഹ്ലാദ ചരിതം ദേവഗാന്ധാരം
ഭഗവൻ മാമുനേ ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം ദേവഗാന്ധാരം
എന്നാൽ പോവതിന്നിപ്പോൾ ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം ദേവഗാന്ധാരം
ഉത്തമപുമാനുടയ ഹസ്തതലമുക്തനായ് അംബരീഷചരിതം ദേവഗാന്ധാരം
ജയ ജയ മഹാരാജ ദീനബന്ധോ അംബരീഷചരിതം ദേവഗാന്ധാരം
തിരുമിഴി തുറന്നൂ ശീർഷം നിവര്‍ന്നൂ ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം ദേവഗാന്ധാരം