രഘുവരനാകും രാമന്‍റെ തുരഗമിതു

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
രഘുവരനാകും രാമന്‍റെ തുരഗമിതു
മഖവരയോഗ്യമാകുന്നു 
 
ലഘുവല്ല ബന്ധിപ്പാനും അഘവുമതിനാല്‍ വരും 
മഖഭുക്താധിപനെങ്കിലെ-ന്നാലുമഹോനൂനം