രംഗം 10 ഹസ്തിനപുരം - ദുര്യോധന സഭ - ദൂത്

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനന്റെ സഭയിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരുടെ ദൂതനായി വരുന്നു. ധർമ്മപുത്രർ പറഞ്ഞപോലെ അഞ്ച് വീട് എങ്കിലും തരൂ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സൂചികുത്തുവാനുള്ള ഇടം പോലും തരില്ല എന്ന് ദുര്യോധനൻ മറുപടി പറയുന്നു. ശേഷം വാക്ക് തർക്കവും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപ പ്രദർശനവും.