ഏഷണി(ഏഷണ)ക്ക് നടപ്പവൻ

Friday, August 3, 2012 - 05:14
Kalamandalam Gopi and Attingal Peethambaran as Nalan and Naradan (Photo: Hareesh Nampoothiri)

ഹേമാമോദസമാ - ഭാഗം 4

‘നളചരിതത്തിലെ പ്രേമത്താമര’ (ഹേമാമോദസമാ ഭാഗം ഒന്ന്, ഭാഗം രണ്ട്) തേടി പോയ വഴിയിൽ, ഈ കഥാതല്ലജത്തിന്റെ വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പ്രശസ്തരായ പല സാഹിത്യ പണ്ഡിതന്മാരും എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഇടയായി. ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട ചില ലേഖനങ്ങളിൽ നളചരിത സാഹിത്യത്തിൽ കവി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമെന്നു തോന്നാവുന്ന ചില പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു തോന്നി. നാരദന്റെ ഏഷണ- ഏഷണി സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയത്തെ ഗൗരവപൂർവ്വം ഒന്നപഗ്രഥിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന്‌ തോന്നുന്നു.

‘നളനെയാർ കണ്ടു ഭൂതലേ’ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനും കഥകളി പണ്ഡിതനുമായ ഡോ. എസ്‌.കെ നായർ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ (കൊല്ലം കഥകളി ക്ലബ്‌ സുവനീർ 1980) നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസത്തിലെ ആദ്യ നാരദപദമായ ‘ഭീഷിതരിപുനികര’യിലെ

‘നാഴിക തികച്ചൊരുനാൾ വാഴുവേനല്ലൊരേടത്തും
ഏഷണിക്കു നടപ്പൻ ഞാൻ ഏഴു രണ്ടു ലോകത്തിലും’

എന്ന ചരണത്തിലെ ‘ഏഷണി’ എന്ന പദപ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ചിപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു :
“ഏഷണി‘യല്ല ’ഏഷണ‘യാണു വാക്കെന്ന് നടന്മാരോടും പാട്ടുകാരോടും നൂറുവട്ടം പറഞ്ഞാലും അവർ ഇന്നും മുഷ്ടികൾ ചുരുട്ടികൊണ്ടുള്ള ഏഷണിമുദ്ര തന്നെ കാണിക്കും. നാരദ ധർമ്മം ഏഷണ, അതായത് ധർമ്മാന്വേഷണം, ആണ്‌. ഉണ്ണായിവാര്യർ ഉദ്ദേശിച്ച ഏഷണ എന്ന വാക്കു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പിൽക്കാലത്ത് ഏഷണിയെന്നാക്കിയതാവാം.”

’നളചരിതം ആട്ടക്കഥ കൈരളീവ്യാഖ്യാനം‘ എന്ന പുതിയ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പ്രൊ. പന്മന രാമചന്ദ്രൻ നായരും മേലുദ്ധരിച്ച നാരദപദത്തെക്കുറിച്ച് ഏതാണ്ടിതേ അഭിപ്രായം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉണ്ണായിവാര്യർ നാരദനെ ഏഷണിക്കാരനായാണോ അതോ ഏഷണക്കാരനായാണോ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ആട്ടക്കഥയിലെ പ്രസക്ത പദങ്ങളിലൂടെ ഒന്നവലോകനം ചെയ്യാം.

’ഭീഷിതരിപുനികര‘ എന്ന പദത്തിൽ നാരദർ നളനോട് പറയുന്നു:

ഊഴിതൻ നായകനാം നീ പാഴിലാക്കീടൊല്ല ജന്മം
കുണ്ഡിനപുരിയിലുണ്ടു സുന്ദരീ ദമയന്തി
കന്യകാരത്നമവളിൽ വൃന്ദാരകന്മാർക്കും മോഹം
രത്നമെല്ലാം നിനക്കുള്ളു യജ്ഞമേ ദേവകൾക്കുള്ളു
യത്നമേതദർത്ഥം നൃപസത്തമ, നിനക്കു യോഗ്യം.

(ദേവന്മാർക്കു ദമയന്തിയിൽ മോഹം ഉണ്ടെങ്കിലും രത്നങ്ങളെല്ലാം രാജാവിന്‌ അവകാശപ്പെട്ടതാകയാൽ അവരുടെ മോഹം അസ്ഥാനത്താണ്‌. ദമയന്തിയെ നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്‌ നിനക്കു യോഗ്യമായിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ നിഷ്ക്രിയനായിരുന്നു പാഴാക്കിക്കളയാനുള്ളതല്ല രാജാവായ നിന്റെ ജന്മം)

മനുഷ്യസ്ത്രീയെ മോഹിക്കുന്ന ദേവന്മാരുടെ ഔചിത്യബോധമില്ലായ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നാരദൻ , അവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ട ഉപായങ്ങൾ നളൻ ചിന്തിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണെന്നാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം.

സമാധാനചിത്തനായി രാജ്യഭരണവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന നളമഹാരാജാവിനെ ദമയന്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അസ്വസ്ഥചിത്തനാക്കി ഇളക്കിവിട്ട നാരദൻ നേരേ പോയത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ്‌ (നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം 5, 6 രംഗങ്ങൾ). പർവതമുനി സമേതനായി ദേവരാജനായ ഇന്ദ്രനെ ചെന്നു കാണുന്ന നാരദരെ ഇന്ദ്രൻ വണങ്ങി സ്തുതിച്ചു കുശലമന്വേഷിക്കുന്നു.

’കുശലമെന്നതേ വേണ്ടു സകലം മേ നിനയ്ക്കുമ്പോൾ
സഫലം ദർശനമിന്നുതേ
വിപുല സംശയം ചിത്തമതിലൊന്നുണ്ടെനിക്കിപ്പോൾ
ശിഥിലമാക്കുക വചസാ താപസവര്യ‘

(എന്റെ മനസ്സിലൊരു സംശയം ഉള്ളതു അങ്ങു തീർത്തു തരണം)

ഇന്ദ്രനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതെന്തെന്നു കേൾക്കാൻ പോലും നിൽക്കാതെ നാരദൻ പറയുന്നു:

എനിക്കെന്റെ മനക്കാമ്പിലിരിക്കുന്നോരഭിലാഷം
നിനയ്ക്കുമ്പോൾ നിനക്കുണ്ടു ഫലിപ്പിപ്പാനെളുപ്പവും
അനർഗ്ഗളമായൊരു സമരം കാണാഞ്ഞുള്ളിൽ
കനക്കേയുണ്ടഴൽ പ്രചുരം അതു സാധിക്കിൽ
പ്രതിക്രിയയായ് പകരം എന്തു ചെയ്‌വൂ ഞാൻ
അനുഗ്രഹം തരുവൻ വരം മഹേന്ദ്രാ

(കുറച്ചുനാളായി നല്ല ഒരു യുദ്ധം കാണാഞ്ഞിട്ടു മനസ്സിനൊരു സുഖവും തോന്നുന്നില്ല. നീ വിചാരിച്ചാൽ ഇതു സാധിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. നീ ഇതു സാധിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാം.)

അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നു:

അനുജന്റെ സുദർശനം ദനുജരെ അമർക്കയാൽ
മുനിവര്യ ! രണം ദുർലഭം !
മനുജന്മാർ മിഥോ ജന്യം തുനിയുന്നോർ മരിച്ചാരും
ത്രിവിദത്തിൽ വരുന്നീലഹോ ! എന്തതിൻ മൂലം?

അതിനുമറുപടിയായി നാരദൻ:

‘വിദർഭമന്നവനുണ്ടങ്ങനല്പസദ്ഗുണകന്യാ
വികല്പമില്ലവൾ തന്നോടെതിർപ്പതിനൊരു നാരീ
കേൾക്കുന്നു സ്വയംവരവും ഉണ്ടെന്നു, നീളേ
പാർക്കുന്നിതാൾ വരവും, രാജാക്കന്മാർ
നോക്കുന്നു കോപ്പുതരവും, തൽപ്രാപ്തിക്കു
നോൽക്കുന്നു പകലിരവും എല്ലാരും’

(ഈയിടെയായി ഭൂമിയിൽ നിന്നും യോദ്ധാക്കളാരും മരിച്ചു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്‌ ഇന്ദ്രനും ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം അനൽപസദ്ഗുണങ്ങളുള്ള ദമയന്തിയെ കിട്ടാനുള്ള ഉപായവും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ്‌ ഭൂമിയിലിപ്പോൾ യുദ്ധമില്ലാത്തതും യോദ്ധാക്കൾ മരിച്ചു വീരസ്വർഗ്ഗം പ്രാപിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വരാത്തതെന്നു നാരദനും)

നാരദന്റെ ഈ പ്രസ്താവം സ്വാഭാവികമായും ഇന്ദ്രന്‌ ദമയന്തിയോടുള്ള അഭിനിവേശം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി. ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർ യുദ്ധചിന്ത പോലും വെടിഞ്ഞ്‌ ഒരു സ്ത്രീയെ മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ അവൾ സാധാരണക്കാരിയാകാൻ തരമില്ലല്ലോ? അപ്പോൾ ആ സൗന്ദര്യധാമത്തെ വേൾക്കാൻ ദേവരാജനായ താൻ തികച്ചും യോഗ്യനാണെന്ന്‌ ഇന്ദ്രൻ വിചാരിച്ചുപോയാൽ അതിൽ അതിശയിക്കേണ്ടതില്ല. എങ്കിലും തന്റെ ഇംഗിതം ഉള്ളിൽ അടക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഇന്ദ്രൻ ചോദിക്കുന്നു:

‘കേൾക്കണമവളെയിന്നാർക്കു ലഭിച്ചു ഞായം
ഭാഗ്യവാനവനുലകിൽ ഗ്രാഹ്യങ്ങൾ ചെവികൾക്കു
ലോഹ്യങ്ങൾ തൽഗുണങ്ങൾ
ഊഹ്യങ്ങളെങ്കിൽ വർണ്ണിക്കാം വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ടു’

(ദമയന്തിയെ ലഭിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ തന്നെ. അതിനു യോഗ്യനാകുന്ന ഒരുവന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം എന്നു അങ്ങേക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നു വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു)

ആ വക ഗുണഗണങ്ങൾ തന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ ഭൈമീമോഹം സഫലമാകും എന്നുറപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്ക്കണ്ഠകൊണ്ടാണു ഇന്ദ്രൻ ഈ അടവ് എടുക്കുന്നത്.

അപ്പോൾ നാരദൻ:

ഉറപ്പുള്ളോരോരനുരാഗം അവൾക്കുണ്ടങ്ങൊരുത്തനിൽ
ധരിപ്പതിനശക്യ, മതെനിക്കുണ്ടോ വചിക്കാവൂ
ലഭിച്ചീടുമവനവളെഗ്ഗുണൈരവൾ
ജയിപ്പവൾ , സുരസ്ത്രീകളെ ആസ്താമിദം.

(അവൾക്കു ഒരുവനോടു ഗാഢമായ അനുരാഗം ഉണ്ടു. ദേവസ്ത്രീകൾ പോലും അസൂയപ്പെടുന്ന ഗുണ ഗണങ്ങളുള്ള അവളെ തീർച്ചയായും അവനു തന്നെ ലഭിക്കും. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചിനി ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല).

ഇതും പറഞ്ഞ്,

‘ഗമിക്കുന്നേ നവനീതലേ തൽസ്വയംവരേ
മിളിതമാം നൃപതികുലേ കലഹമുണ്ടാം’

(ഞാൻ സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്‌. അവിടെ അവളെ ചൊല്ലി രാജാക്കൻമാർ തമ്മിൽ കലഹമുണ്ടാകാം) എന്നും കൂടി ചൊല്ലി നാരദർ ഭൂമിയിലേക്കു യാത്രയും ആയി.

മേലുദ്ധരിച്ച പദങ്ങളിൽ നിന്നും നാരദൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇന്ദ്രനെ കാണാൻ വന്നതു ദമയന്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇന്ദ്രനിൽ മോഹം ഉദിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നിളക്കി വിടാനായിരുന്നു എന്നാർക്കും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാകും. തന്റെ ഉദ്ദേശം ശരിക്കും പാലിച്ചുവെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ നാരദൻ നളന്റെ കാര്യം കേവലം ഒന്നു സൂചിപ്പിച്ച്, എന്നാൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാതെ ‘ശരി എന്നാൽ ഞാൻ പോട്ടെ’ എന്ന് ഒഴുക്കിൽ പറഞ്ഞ് സ്ഥലം വിടുകയാണ്‌. ഈ ധൃതി പിടിച്ച പോക്കിനിടയിലും ‘രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ ദമയന്തിയെ ചൊല്ലി കലഹമുണ്ടാകാം’ എന്നു പറയാനും നാരദൻ മറന്നില്ല. ദമയന്തിയുടെ ആകർഷ്ണീയതയെ ഒന്നുകൂടി അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞ് ഇന്ദ്രന്റെ ഭൈമീമോഹത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്‌ നാരദൻ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രാമൊഴിയും കൂടി തട്ടി വിടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലൊ ഈ വിധ ചിന്തകളൊന്നുമില്ലാതെ സ്വൈര്യമായിരുന്ന ദേവരാജനും നാരദനു പിറകെ സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നത്.

നാരദൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നളദമയന്തീ സമാഗമത്തിന്റെ മംഗളപര്യവസാനത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നാണ്‌ പണ്ഡിതമതം. മറ്റു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സ്വയംവരം നടന്നു കിട്ടാനായി നാരദൻ ഇന്ദ്രനെ സ്വയംവരസ്ഥലത്തേക്കു മനഃപൂർവ്വം ആനയിക്കുകയാണത്രെ! ‘ഏഷണാ’ പരമായ ഈ ഉദ്ദേശത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു നാരദപദവും നളചരിതസാഹിത്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിക്കു ഇതെത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. മറ്റുപുരാണകഥകളിലെ നാരദനെപ്പോലെ തന്നെ യുദ്ധവും കലഹവും കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നാരദനെയല്ലേ ഉണ്ണായിവാര്യർ ഒന്നാംദിവസത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ? സാഹിത്യ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം നാരദനെ 'ഏഷണ'ക്കാരനായി കണ്ടപ്പോഴും ശ്രീ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ നാരദനെ 'ഏഷണി'ക്കാരനായി തന്നെയാണ് കണ്ടിരുന്നതെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'നളചരിതം ആട്ടപ്രകാരം' വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം സ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.  നാരദന്റെ തികഞ്ഞ 'ഏഷണി' സ്വഭാവം പദങ്ങളില്‍ എല്ലാം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ വേഷം കെട്ടുന്ന നടന് ഏഷണിക്കാരനായ  നാരദനെയല്ലാതെ  മറ്റെന്തവതരിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും ? ഈ വിഷയം 'ഹേമാമോദസമാ'യുടെ  ഇനി വരുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളില്‍  കൂടുതല്‍ ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതാണ്.

Article Category: 
Malayalam

Comments

C.Ambujakshan Nair's picture

ഏഷണിക്കാരനായ നാരദനെ വളരെ ഇഷ്ടമായി.

ഏഷണിക്കാരനായ നാരദനെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം ഗംഭീരമായി. ചില സംശയങ്ങള്‍/തോന്നലുകള്‍ :

(1) “ഏഷണി” എന്നാണ് സാഹിത്യത്തില്‍ എന്നു വെക്കുക. നാരദന്‍ സ്വയം നളന്റെ മുന്നില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഏഷണിക്കാരനായിട്ടാണ്. തുടര്‍ന്ന് ദമയന്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ യുക്തി മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ഏഷണിക്കാരനാണെങ്കില്‍ സ്വന്തം (ദുരു)ഉദ്ദേശ്ശം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണോ കാര്യം പറയുക. അത് പറയുന്ന കാര്യത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത തകര്‍ക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക ?

(2) ഇതേ സ്വഭാവം നാരദന്‍ ഇന്ദ്രന്റെ മുന്നിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. തനിക്ക് യുദ്ധം കാണാന്‍ വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ദമയന്തിയുടെ കാര്യം പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രന്‍ ആദ്യം ഇതിനെ ദേവാസുരയുദ്ധമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള നാരദന്റെ വാക്കുകളില്‍ നിന്ന് യഥാര്‍ത്ഥ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ലേ ?

ഇതില്‍ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ? ഉള്ളില്‍ ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ഒരു നിഷ്കളങ്ക ബ്രഹ്മചാരിയായ ഏഷണിക്കാരനാണോ നാരദന്‍ എന്നാണോ ?

(3) നാരദന്റെ ഏഷണി ധര്‍മ്മസ്ഥാപനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗമാണെന്ന് ഏതോ പുരാണകഥ മലയാളത്തില്‍ വായിക്കുമ്പോള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഏതെങ്കിലും പുരാണത്തില്‍ - മൂലഗ്രന്ഥത്തില്‍ - എന്തെങ്കിലും പരാമര്‍ശമുണ്ടൊ ? ഉണ്ടെങ്കില്‍, ആട്ടക്കഥയില്‍ അത് വ്യക്തമാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ കൂടി “ഏഷണ“യ്ക്കും സാംഗത്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു - മുകളില്‍ പറഞ്ഞ സ്വഭാവവിശേഷമല്ല ഉണ്ണായിയുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കില്‍.

Mohandas's picture

ഒന്നാം ദിവസത്തിലെ നാരദന്‍ സാഹിത്യപ്രകാരം 'ഏഷണി' ക്കാരനാണ്,  പല വ്യാഖ്യാതാക്കളും കാണുന്നതുപോലെ  'എഷണ' ക്കാരനല്ല എന്നത് ധ്വനിപ്പിക്കുകയാണ്‌ ലേഖന ലക്ഷ്യം.  ഏഷണി (എഷണ) ക്ക് നടപ്പന്‍ ഞാന്‍ ' എന്ന പദം പരാമര്‍ശിച്ചു എങ്കിലും ലേഖനം ആ വരികളില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. 
1. മാന്യനായ നളനോട് ദമയന്തിയെ നേടാന്‍ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന നാരദന്‍ താനൊരു 'ഏഷണി'ക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നതില്‍ അനൌചിത്യം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 'ഏഷണ' യാണ് ഇവിടെ ചേരുക. പക്ഷെ ഇത് ഒന്നാം ദിവസത്തിലെ നാരദന്റെ പാത്രസ്വഭാവമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ശെരിയല്ല. മാന്യനായ നളനോട് നാരദന്‍ മാന്യമായി സംസാരിച്ചു, അത്രമാത്രം.
2. സ്ത്രീവിഷയത്തില്‍ അതീവ താല്പര്യം ഉള്ളയാളാണ് ഇന്ദ്രന്‍.സ്ത്രീലംബടനായ ഇന്ദ്രന്നാരദന്റെ ദുരുദ്ദേശം മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല; ഇനി മനസ്സിലായാലും അതിനു വലിയെ വില അദ്ദേഹം കൊടുക്കണമെന്നും ഇല്ല. ഇന്ദ്രന്റെ സ്വഭാവം ശെരിക്കും അറിയാവുന്ന 'കൌശലക്കാരനാണ്‌ നാരദന്‍ ഇവിടെ.
3. 'ശ്രീ നാരദന്‍ പര്‍വതനും പ്രാന്ജന്മാര്‍ മഹിതവ്രതര്‍ 
     ദേവേന്ദ്രന്റെ ഗൃഹത്തില്‍ ചെന്നൂ പൂജിതരായവര്‍'  എന്ന് വ്യാസന്‍
നാരദനെ കലഹപ്രിയനായും അതേസമയം ധര്‍മ്മസംസ്ഥാപകാനായും നാം അറിയുന്നു. ഉണ്ണായിയുടെ നാരദനും ഈ സ്വഭാവക്കാരനാണ്. പുരാണത്തില്‍ എവിടെയാണ് ഈ നാരദലക്ഷണങ്ങള്‍ പരാമര്ശിക്കുന്നതെന്നു എനിക്കറിയില്ല. അറിവുള്ളവര്‍ പറയട്ടെ.
നാരദന്‍ 'ധര്മ്മാന്വേഷകന്‍' ആയാലും ഉണ്ണായി സാഹിത്യപ്രകാരം നടന് അങ്ങിനെ ആടാന്‍ കഴിയില്ല.  'എഷണക്ക് നടപ്പന്‍ ഞാന്‍  മാത്രം ' എഷണയിലും ബാക്കി ഭാഗമെല്ലാം 'ഏഷണി' യിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും  നടന് ഭൂഷണം!   

Mohandas's picture

മുകളില്‍ പറഞ്ഞതിന്  അനുബന്ധമായി ഇത് കൂടെ:

കാന്താരതാരകത്തിനു ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധ നളചരിത വ്യാഖ്യാനത്തില്‍ ദേശമംഗലം രാമവാര്യര്‍  'ഏഷണിക്ക്  നടപ്പന്‍ ഞാനേഴുരണ്ടു ലോകത്തിലും ' എന്നാണു പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലോകത്തില്‍ തന്നെപ്പറ്റി ഒരപഖ്യാതി ഉള്ളത് എടുത്തു പറഞ്ഞു ഭംഗ്യന്തരേണ നാരദന്‍ നിഷേധിക്കുന്നു എന്നാണ് രാമവാര്യരുടെ വ്യാഖ്യാനം. 

നാരദനെ ഏഷണിക്കാരനാക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ മലയാളസാഹിത്യത്തില്‍ ധാരാളമായിക്കാണാം.എന്നാല്‍ മഹാഭാരതം,രാമായണം,ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ പൗരാണികഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഇതിനു അടിസ്ഥാനസില്ല.കുഞ്ചന്‍നമ്പ്യാരാണ് ഏഷണിക്കരനാക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ അധ്വാനിച്ചതായിക്കാണുന്നത്.നമ്പ്യരുടെ സ്വാധീനമാകാം മററു കവികളിലും വന്നത്