ഹസ്തലക്ഷണദീപികാ - മൃഗശീര്‍ഷം

Friday, June 17, 2016 - 13:31
18. മൃഗശീര്‍ഷം (മൃഗശീര്‍ഷകം)     
 
ലക്ഷണം (പ്രയോഗം) - മൂലം:-
 
മദ്ധ്യമാനാമികാ മദ്ധ്യമംഗുഷ്ഠോ യദി സംസ്പ്ര്ശേല്‍ ||           74
മൃഗശീർഷക ഹസ്തൊയം കഥിതഃ കവിപുഗവൈഃ |            
 
ഭാഷ:- നടുവിരലും മോതിരവിരലും അല്പം മടക്കി, അവയുടെ താഴെ നടുവിലെ രേഖയില്‍  പെരുവിരലിന്റെ തല സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ അതിന്ന് മൃഗശീർഷകമുദ്ര എന്നു പറയുന്നു
 
വിനിയോഗം (ഉപയോഗം) - മൂലം:- 
 
സംയുക്ത ഏവ ഹസ്തോയം മൃഗേ ച പരമാത്മനി ||            75
 
ഭാഷ:- മൃഗം, പരമാത്മാവ് - ഈ 2 പദാർത്ഥങ്ങളെ മൃഗശീർഷകമുദ്രയിൽ കാട്ടണം. ഇവ രണ്ടുകൈകൊണ്ടും ആകുന്നു.
Article Category: 
Malayalam